Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych celem implementacji innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie

Cel projektu:
Wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji rozwiązań w zakresie nowego produktu w postaci programu do zarządzania organizacjami harcerskimi oraz nowej metody tworzenia i świadczenia usług.

Umowa o dofinansowanie nr:
POIR.02.03.01-18-0036/18

Dofinansowanie projektu z UE:
631 750,00 PLN